top of page
Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu działającego pod adresem www.mobilnepuszkowanie.com.pl oraz powiązanych z nią profili w mediach społecznościowych, których wykaz stanowi Załącznik do niniejszej Polityki.

2. Polityka stanowi informację odnośnie kategorii gromadzonych danych osobowych, celów oraz sposobów przetwarzania danych osobowych, ich dalszego przekazywania, a także uprawnień i możliwości Użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.

3. Ponadto Polityka zawiera szczegółowe informacje odnośnie stosowanych plików cookies (ciasteczek) i możliwości Użytkowników serwisu w tym zakresie.

§ 2 DEFINICJE

1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, sporządzona w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych użytkowników w sposób zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a także z przepisami krajowymi, które uzupełniają to rozporządzenie.

2. Serwis – strona internetowa, znajdująca się pod adresem www.mobilnepuszkowanie.com.pl , prowadzony przez Administratora, tj. Asashi Sp. z o.o., , z siedzibą pod adresem 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a, NIP 527 280 43 18 , REGON 367018056 , KRS 0000673022 adres korespondencyjny: ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa.

3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze strony internetowej www.mobilnepuszkowanie.com.pl , niezależnie od zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług, a także osoba, która korzysta z profili Administratora w mediach społecznościowych;

4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie jednego lub kilku czynników np. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub danych, gromadzonych za pośrednictwem plików cookies.

5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – pliki tekstowe, zawierające dane informatyczne na temat zachowań użytkownika, umieszczane na urządzeniach końcowych, z których korzysta (np. komputerach, tabletach itp.) przez serwisy internetowe, z którymi się łączy.

§ 3 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.mobilnepuszkowanie.com.pl , w tym Użytkowników Serwisu, a także Użytkowników powiązanych profili w mediach społecznościowych jest Asashi Sp. z o.o., , z siedzibą pod adresem 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a, NIP 527 280 43 18 , REGON 367018056 , KRS 0000673022 adres korespondencyjny: ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa.

§4 KATEGORIE ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych Użytkowników:
• Imię i nazwisko;
• Adres wysyłki;
• Adres zamieszkania/prowadzenia działalności;
• Numer telefonu kontaktowego;
• Adres e-mail;
• NIP (w przypadku osób, prowadzących działalność gospodarczą).

2. Administrator może również przetwarzać Dane osobowe w zakresie udostępnionym przez Użytkowników na portalach społecznościowych. W szczególności Administrator może przetwarzać imię, nazwisko, pseudonim, dane o wykształceniu, zatrudnieniu, miejscu zamieszkania, a także wizerunek (zdjęcie) i inne.

3. Dane, o których mowa w pkt. 2 przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z profilu Administratora poprzez następujące aktywności Użytkowników:
• polubienie/obserwowanie/udostępnienie profilu lub postu Administratora;
• dodanie komentarza, wysłanie wiadomości prywatnej oraz inne aktywności na profilu Administratora.

4. Podstawą przetwarzania Danych osobowych Użytkowników stanowią:
• zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)- w przypadku wyrażenia zgody na instalację plików cookies, a także działań marketingowych Administratora;
• ochrona prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi zapytań skierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także w przypadku aktywności Użytkowników na profilach społecznościowych Administratora dochodzenia roszczeń przez Administratora lub zabezpieczeniem się na wypadek roszczeń osób trzecich oraz wywiązania się przed Administratora z obowiązków nałożonych przez prawo.

5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w następujących celach:
• w celach kontaktowych – obsługi korespondencji elektronicznej, skierowanej do Administratora;
• realizacji umowy sprzedaży, w tym skompletowania zamówienia oraz jego wysyłki oraz ewentualnego rozpatrzenia reklamacji, gwarancji lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy;
• wystawienia dokumentu sprzedażowego (faktury imiennej);
• umożliwienia korzystania z profilów Administratora w mediach społecznościowych.

6. Powyższe Dane osobowe, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, mogą być również wykorzystane w celu przeprowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Administratora, w tym poprzez otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej (Newsletter), przy czym w przypadku korzystania z profilu Administratora w mediach społecznościowych sama aktywność w ramach tego profilu oznacza zgodę na odbiór treści marketingowych, umieszczanych przez Administratora na tym profilu.

7. Zgoda na udział w akcjach marketingowych lub promocyjnych Administratora, w tym na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Administratora remigiusz.rawa@asaszi.pl lub kliknięcie linka dezaktywującego w przesłanek wiadomości albo poprzez usunięcie aktywności na profilu Administratora w mediach społecznościowych lub zaprzestanie obserwowania tego profilu.

8. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7 Administrator usuwa trwale dane Użytkownika z bazy Newsletter.
9. Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do realizacji celów przetwarzania.

§5 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator nie przetwarza danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne dla celów przetwarzania.
2. W szczególności Administrator przetwarza dane:
• osób otrzymujących wiadomości Newsletter- do czasu cofnięcia zgody na to przetwarzanie przez Użytkownika;
• osób kontaktujących się z Administratorem- niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego doszło do kontaktu lub dłużej z uwagi na uzasadniony interes Administratora, jednak nie dłużej niż 6 lat (okres przedawnienia roszczeń).
3. Czas przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w mediach społecznościowych uzależniony jest od formy aktywności Użytkownika w ramach profilu Administratora i wynosi:
• do czasu usunięcia aktywności Użytkownika w ramach profilu (np. usunięcie komentarza, posta, zaprzestanie obserwowania profilu itp.);
• do czasu przechowywania danych statystycznych przez dany portal, zgodnie z regulaminem danego portalu (np. 2 lata w przypadku portalu Facebook);
• do czasu załatwienia sprawy kontaktującej się osoby- w przypadku wiadomości prywatnej;
• do czasu upłynięcia terminów przedawnienia roszczeń lub innych ustawowych terminów (np. w związku z koniecznością przechowywania faktur)- w przypadku ewentualnego zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

§6 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator ma prawo przekazywania Danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim:
1. podmiotom zewnętrznym, uczestniczącym w obsłudze rachunkowej firmy (w zakresie danych osobowych widocznych na fakturach);
2. podmiotom zewnętrznym zapewniającym hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej Administratora
3. podmiotowi zewnętrznemu, umożliwiającemu wysyłkę Newslettera;
4. podmiotowi zewnętrznemu, świadczącemu usługę komunikacyjno marketingową na rzecz Administratora;
5. sklepom, w których dokonywane są zakupy na rzecz Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury na rzecz Użytkownika;
6. wybranym firmom kurierskim lub przewozowym, jak również firmom pośredniczącym w zamawianiu dostaw (wyłącznie w przypadku wysyłki zamówionych towarów lub przesłania nagród);
7. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa (w tym odpowiednim organom państwowym). W ramach prowadzonej działalności Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, zlokalizowanych w USA, co może wiązać się z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (Google Analytics, MailerLite). Administrator zawiera z dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantujący odpowiedni poziom ochrony danych oraz ich bezpieczeństwo.

§ 7 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W KWESTII DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownicy, których Dane osobowe są przetwarzane w ramach w ramach działalności Serwisu, mają następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych;
• sprostowania swoich danych;
• ograniczenia ich przetwarzania;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do żądania usunięcia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Prawo do żądania usunięcia danych może zostać opóźnione w czasie ze względu na konieczność przetwarzania w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umową – z uwagi na uzasadniony interes Administratora.
3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub 2 może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail remigiusz.rawa@asaszi.pl lub poprzez skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres korespondencyjny Administratora: 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a.

§8 POLITYKA COOKIES

1. W ramach prowadzonej strony internetowej Sklepu Administrator korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek).
2. Pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony https://mobilnepuszkowanie.com.pl/ . Pliki cookies są również wykorzystywane przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikom usług społecznościowych oraz w celach analitycznych i marketingowych.
3. Akceptacja stosowania plików cookies następuje poprzez udzielenie dobrowolnej, wyraźnej zgody przy pierwszej wizycie na stronie.
4. Zmiana decyzji odnośnie stosowania plików cookies może zostać dokonana przez Użytkownika za pomocą zmiany odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§9 RODZAJE PLIKÓW COOKIES

1. Z punktu widzenia trwałości cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:
• ciasteczka sesyjne (session cookies)- pozwalające na sprawne korzystanie z witryny internetowej w ramach danej sesji na stronie Administratora, usuwane po jej zakończeniu;
• ciasteczka trwałe (permanent cookies)- przechowywane dłużej, nie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji na stronie Administratora.
2. Z punktu widzenia pochodzenia cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:
• ciasteczka własne (first party cookies) – ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika Administrator;
• ciasteczka zewnętrzne (third party cookies)- ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika podmiot trzeci, z którego usług korzysta Administrator (np. portal społecznościowy, dostawca treści reklamowych).
3. Strona Administratora może zawierać odesłania do innych stron, takich jak serwisy społecznościowe lub systemy płatności. Ciasteczka zewnętrzne, które pochodzą od podmiotów trzecich są niezależne od Administratora, a ich stosowanie jest uregulowane w Politykach prywatności, stosowanych przez te podmioty.

§ 10 RODZAJE ORAZ CELE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator stosuje pliki cookies, wynikające z:
1. Google Analytics – stosowane w celach analitycznych Administratora (analiza zachowań Użytkownika, w tym tworzenie statystyk, zbierane w celu ulepszenia działania strony internetowej);
2. Wix – stosowane w celach analitycznych i organizacyjnych Administratora, ciasteczko rejestruje zachowania Użytkowników w formie dziennika aktywności Użytkowników w połączeniu z ich adresem e-mail, które dostępne są wyłącznie dla Administratora i jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Administratora;
3. Ciasteczko odpowiadające za akceptację lub brak akceptacji informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Ciasteczka zapewniające Użytkownikom korzystanie z usług oferowanych przez portale społecznościowe (usługi dostawców zewnętrznych, tj. m.in. Facebook, Instagram, Bloglovin, Twitter, Youtube, Pinterest, a także usługa Sumo, umożliwiająca udostępnienie wybranego wpisu za pośrednictwem dowolnego medium społecznościowego).

§11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur wewnętrznych, organizacji pracy, a także odpowiedniego sprzętu i aktualnych rozwiązań informatycznych.
2. W szczególności Administrator zapewnia, że przekazywanie informacji na stronie www.mobilnepuszkowanie.com.pl pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będzie miało charakter poufny dzięki zaszyfrowaniu połączeń poprzez użycie Certyfikatu SSL (Secure Socket Layer).

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 10.05.2021 r.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Administratora. ZAŁĄCZNIK Lista profili Administratora w mediach społecznościowych, do których zastosowanie ma niniejsza Polityka:
• Facebook: https://www.facebook.com/mobilnepuszkowanie,
• Instagram: https://www.instagram.com/mobilnepuszkowanie.
bottom of page